Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska organizuje konferencje i szkolenia dla profesjonalistów
w zakresie diagnostyki i terapii chorób otępiennych.
Wieczorek_szkolenie_jesień_www2-03.png
Zapraszamy na cykl 3-szkoleń prowadzonych przez dr. n. społ. Dariusza Wieczorka
Program Szkoleń

Neuropsycholog konsultujący pacjentów w wielospecjalistycznym szpitalu spotyka się z problemami, klinicznymi, które są następstwem schorzeń układu nerwowego, lub też schorzeń, których przyczyna leży poza układem nerwowych, lecz efektem ich jest uszkodzenie mózgu. Wykład zorganizowany jest wokół rozpoznań medycznych populacji pacjentów kierowanej do neuropsychologa. Celem zajęć jest wskazanie najczęstszych problemów klinicznych w tych grupach chorych, omówienie najważniejszych obszarów diagnozy neuropsychologicznej u tych pacjentów a tam gdzie to możliwe, opis istniejących form pomocy. 

 

Treść zajęć:

- Zaburzenia funkcji poznawczych i problem zmian osobowości w stwardnieniu rozsianym.

- Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Wilsona.

- Neuropsychologiczne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych. 

- Neuropsychologiczne korelaty padaczki, ze szczególnym uwzględnieniem idiopatycznej padaczki skroniowej.

- Neuropsychologiczny obraz następstw bakteryjnych i wirusowych infekcji w obrębie mózgowia.

- Zespół Korsakowa, tzw. „encefalopatia Wernickego" i neuropsychologiczne następstwa nadużywania alkoholu.

- Obraz kliniczny pacjentów, u których doszło do niedotlenienia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. 

- Ekspozycja na wybrane substancje toksyczne a funkcje poznawcze i emocjonalne.

- Neuropsychologiczne konsekwencje udarów mózgu.

- Wybrane schorzenia móżdżku i ich neuropsychologiczny obraz, problem tzw. kognitywnych funkcji móżdżku.

- Zaburzenia funkcji poznawczych w przypadkach wodogłowia. 

- Obraz kliniczny i najczęstsze następstwa tętniaków naczyń mózgowych, innych malformacji naczyniowych oraz następstw    ich leczenia.

- Psychopatologia guzów mózgu i neuropsychologiczne następstwa różnych form ich leczenia.

 

Temat opcjonalny: 

- Neuropsychologiczne następstwa leczenia schorzeń motorycznych i psychicznych metodami ablacji lub elektrostymulacji.

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek
Fotografiajpg-02_edited.jpg

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 75 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego, a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz prace w czasopismach zagranicznych (cytowania: 477 wg Researchgate). Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona, wcześniejsze zaś prace dotyczyły diagnostyki neuropsychologicznej, neuropsychologii medycznej dziecka. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne w niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – współpracuje też z USWPS i Uniwersytetem Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Główne obszary pracy dydaktycznej to: metodologia badań neuropsychologicznych, diagnostyka neuropsychologiczna, rehabilitacja neuropsychologiczna, neuropsychologia medyczna, neuropsychologiczne następstwa chorób psychicznych, okołoporodowe i postnatalne uszkodzenia mózgu u dzieci.

Szkolenia odbędą się 26 i 27 listopada (sobota, niedziela) oraz 3 grudnia (sobota) 2022 r. w godzinach 11:00-18:15 

(każde szkolenie to 8h dydaktycznych).

 

UWAGA! Szkolenia odbędą się wyłącznie w wersji on-line.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzyma materiały do szkolenia (pdf) oraz po szkoleniu certyfikat.

 

KOSZT JEDNEGO SZKOLENIA WYNOSI 340 pln

szkolenie_Wieczorek_www-04.jpg
Program szkoleń

Tematy:

 1. Główne założenia i warianty diagnozy neuropsychologicznej

Neuropsychologia jako nauka o związkach mózg-zachowanie: w jaki sposób wpływa to na proces diagnostyczny?

Podejście kliniczno-eksperymentalne, podejście psychometryczne oraz inne warianty metodologiczne diagnozy neuropsychologicznej: co każde z tych podejść daje diagnoście?

Warianty diagnozy neuropsychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy na potrzeby terapii.

Przebieg wnioskowania diagnostycznego: problem, hipotezy, wyniki, interpretacja i wskazania w neuropsychologii.

Czynniki decydujące o kolejności badania poszczególnych domen poznawczych/emocjonalnych.

Główne składowe diagnozy na potrzeby terapii a formułowanie jej celów.

   2.  Diagnoza zaburzeń mowy i funkcji pokrewnych na potrzeby rehabilitacji.

W jaki sposób rozwój teorii zaburzeń mowy wpływa na konstrukcję procesu diagnostycznego (podejście oparte o ideę syndromu/zespołu zaburzeń i podejście nawiązujące do neuropsychologii poznawczej).

Główne obszary oceny zaburzeń funkcji językowych, metody diagnostyczne (mowa spontaniczna, rozumienie, powtarzanie, nazywanie, badania leksji i grafii).

Segmenty organizacji procesów językowych (fonologicznych, leksykalnych, semantycznych i syntaktycznych oraz analiza dyskursu). 

Główne aspekty badania zaburzeń mowy na potrzeby terapii. Diagnoza, a wybór metody pracy terapeutycznej. 

Analiza zaburzeń czytania i pisma a przykładowe metody terapeutyczne.

 

   3.  Ukierunkowana na terapię diagnoza zaburzeń gnozji i zaburzeń przestrzennych.

Warianty zaburzeń gnozji. 

Przykłady analizy objawów prowadzące do sformułowania programu terapeutycznego w zaburzeniach gnozji wzrokowej.

Pomijanie stronne (PS) i główne warianty zespołu PS. 

Diagnostyka struktury objawów PS (przykładowe metody) oraz uwarunkowane badaniem rekomendacje terapeutyczne.

  4.  Diagnoza czynności pamięci na potrzeby rehabilitacji.

Główne warianty zaburzeń pamięci w schorzeniach innych niż otępienie. 

Problem doboru pacjentów do istniejących form terapii. 

Przykładowe metody oceny pamięci a diagnoza na potrzeby terapii.

Ograniczenia terapii pamięci w ogniskowych uszkodzeniach mózgu – znaczenie diagnozy.

Przykładowe formy pracy terapeutycznej zależne od diagnozy struktury i nasilenia zaburzeń pamięci.

 

  5.  Zaburzenia funkcji wykonawczych: możliwości i ograniczenia terapii a proces diagnostyczny. 

Główne składowe funkcji wykonawczych. Wybrane modele zaburzeń funkcji wykonawczych.

Znaczenie najpopularniejszych metod badania różnych aspektów funkcji wykonawczych dla zachowań w życiu codziennym.

Ograniczenia metod terapii funkcji wykonawczych.

Diagnoza kwalifikująca pacjenta do różnych form terapii.

Główne formy terapii u pacjentów z zaburzeniami funkcji wykonawczych

 

   6. Metodologia oceny efektywności procesu terapeutycznego. Ocena skuteczności jako składowa terapii  

(temat opcjonalny zależny od pozostałego, dostępnego czasu).

Obszar roboczy 6-100.jpg
"Zastosowanie skali Addenbrooke’s Cognitive Examination III (ACE-III)
praktyce klinicznej" 
prowadzące: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, prof. GUMed oraz mgr Marta Kuklińska.

 

Zakres tematyczny:

1.  Pierwsza część szkolenie obejęła prezentację skali Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III) w zakresie sposobu jej przeprowadzania, ćwiczenia w ocenie odpowiedzi i interpretacji wyników.

 

2. W drugiej części szkolenia zaprezentowane były profile wykonania testu ACE-III przez pacjentów z chorobami otępiennymi oraz zaburzeniami psychicznymi. 

Prowadzące szkolenie współtworzyły polskojęzyczną wersję narzędzia. 

 

Program szkolenia: 

 1. Przeprowadzanie skali ACE-III i ocena odpowiedzi pacjenta – ćwiczenia praktyczne.

 2. Interpretacja ilościowa oraz jakościowa wyników testu ACE-III. 

 3. ACE-III na tle innych metod przesiewowej oceny funkcji poznawczych.

 4. Zastosowanie skali ACE-III we wstępnej diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych - możliwości i ograniczenia. 

 5. Profile ACE-III w wybranych chorobach neurozwyrodnieniowych i chorobach psychicznych.

 

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, prof. GUMed

specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Od roku 2008 pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. W listopadzie 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Applied Neuropsychology na University of Glasgow (kierownik studiów: Prof. Jonathan Evans).

Odbyła krótkie staże kliniczne w Cerebral Function Unit w Greater Manchester Neuroscience Center u prof. Julie Snowden w latach 2011-2014. Odbyła również 6-tygodniowy staż w ośrodku rehabilitacji neuropsychologicznej, założonym przez prof. Barbarę Wilson: Oliver Zangwill Center w Ely, UK.

Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobami Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz zespołami otępiennymi ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń językowych i świadomości objawów w chorobach neurozwyrodnieniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. W swojej pracy kładzie nacisk na współpracę z rodziną pacjenta.


Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii, m.in. na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia oraz studiach podyplomowych Psychologia kliniczna. Szkolenia i warsztaty z zakresu neuropsychologii prowadzi od roku 2010 (m.in. szkolenia w ramach Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie a następnie Sopockiego Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej Michał Kuchczyński, warsztaty i kursy organizowane podczas konferencji neurologicznych i logopedycznych). W ramach pracy naukowej i dydaktycznej współpracuje również z Instytutem Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, głównie z pogranicza neuropsychologii, neurologii i neurologopedii. Współautorka monografii pt. Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej. 

www.neuropsychologia.net

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Sitek

Emilia Sitek1.jpg
received_267391855446797.jpeg

mgr Marta Kuklińska

 

 

Psycholog, która swoją wiedzę specjalistyczną z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii zdobywała kończąc specjalizację pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wieczorka. Jest współautorką kilku publikacji naukowych o tematyce psychiatrycznej oraz z kręgu chorób neurodegeneracyjnych. Do jej zainteresowań należą zagadnienia otępienia czołowo-skroniowego oraz aspekty neuropsychologiczne chorób  psychiatrycznych. Od 2005 roku pracuje z osobami starszymi cierpiącymi z powodu chorób psychicznych i otępiennych. Początkowo pracowała na Oddziale Psychogeriatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Od 2006 roku pracuje w Oddziale Psychogeriatrycznym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy NZOZ Medyk w Starogardzie Gdańskim,   gdzie zajmuje się głównie diagnostyką neuropsychologiczną. Od niedawna zajmuje się także dydaktyką, prowadząc zajęcia fakultatywne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i współprowadząc szkolenia z praktycznego zastosowania przesiewowych metod oceny funkcji poznawczych.  

zajac - formularz.jpg
Program Szkolenia

1. Plastyczność neuropoznawcza 

2. Rodzaje interwencji poznawczych: treningi funkcji poznawczych, stymulacja poznawcza, rehabilitacja poznawcza – wraz z ich przykładami

3. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu poszczególnych interwencji poznawczych w zależności od nasilenia zaburzeń poznawczych

4. Efektywność poszczególnych rodzajów interwencji poznawczych w świetle wyników badań i metaanaliz

133621245_370527071045545_65509814700151

dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. uczelni

neuropsycholog, gerontopsycholog

Pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kieruje Pracownią Badań nad Starzeniem się Poznawczym. Jest Sekretarzem Zarządu European Cognitive Ageing Society oraz członkinią Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

 

Głównym obszarem jej zainteresowań są interwencje poznawcze i ich efektywność wśród osób starszych o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego oraz neuroplastyczność i zjawisko kompensacyjnej aktywność mózgu osób starszych. Zajmuje się też pomyślnym starzeniem się, metodami pomiaru funkcji poznawczych oraz metodami analizy statystycznej danych ilościowych. Jest autorką i współautorką ponad 60 publikacji naukowych, aktywną uczestniczką licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

 

Pełni rolę kierownika, koordynatora, badacza, a także opiekuna naukowego w projektach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zajęcia z zakresu poznawczego starzenia i metod wspierania funkcjonowania poznawczego osób starszych się w ramach magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytecie SWPS, a także na studiach podyplomowych z zakresu psychogeriatrii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Prowadzi też szkolenia dotyczące zaburzeń otępiennych i możliwości usprawniania poznawczego cierpiących na te zaburzenia we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

szkolenia_lato2021_www.jpg

 

Szczegółowy program szkoleń

Diagnostyka przesiewowa chorób otępiennych (8h)

 1. Cele diagnostyki przesiewowej, wprowadzenie do praktycznego wykorzystania narzędzi przesiewowych

 2. MMSE

 3. Testy rysowania zegara

 4. MOCA i KTSP

 5. Narzędzia diagnostyki różnicowej  - CLOX i FAB

 6. Krótkie metody – AD8 i Mini-COG

 

Diagnoza neuropsychologiczna w otępieniu i łagodnych zaburzeniach poznawczych (8h)

 1. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej procesów otępiennych

 2. Rola wywiadu i obserwacji 

 3. Praktyczne metody oceny neuropsychologicznej  przydatne w diagnostyce otępień

 4. Profile dysfunkcji poznawczych w otępieniu

 5. Specyfika diagnozy łagodnych zaburzeniach poznawczych

 6. Praktyczne aspekty opinii neuropsychologicznej

 

Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych (8h)

 1. Rodzaje chorób otępiennych

 2. Specyfika diagnozy różnicowej

 3. Różnicowanie wariantów choroby Alzheimera

 4. Otępienie w chorobie Alzheimera a inne typy chorób neurozwyrodnieniowych

 5. Rzadkie otępienia

anna-barczak.jpg

dr n. med. Anna Barczak


Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej

Od 2001 roku zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSWiA w Warszawie. Pracuje również na stanowisku adiunkta w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pod kierownictwem prof. Marii Barcikowskiej.Od czerwca 2019 roku jest Wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.

 

Jest współautorką ponad 50 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych chorobom otępiennym. 

 

Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej, pełniąc również funkcje kierownika specjalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim. Jest członkiem rady naukowej czasopisma „Aktualności Neurologiczne” oraz rady naukowej programu „Kawa i zdrowie”.

Obszar roboczy 2@2x.png
Terapia zaburzeń komunikacji słownej w chorobach otępiennych 
 1. Przegląd metod interwencji ukierunkowanych na poprawę sprawności językowych i kompetencji komunikacyjnej    w chorobach otępiennych. 

 2. Podstawowe zasady terapii funkcji językowych w chorobach otępiennych. 

 3. Metody usprawniania kompetencji komunikacyjnej i podtrzymywania sprawności językowych w chorobie Alzheimera:

 • metody terapii pośredniej (w relacji: terapeuta – opiekun chorego rodzinny/ zawodowy)

 • metody terapii bezpośredniej (w relacji terapeuta – pacjent

  4.   Terapia funkcji językowych w afazji pierwotnej postępującej. 

 • metody pracy ukierunkowane na poprawę sprawności komunikacyjnej

 • metody pracy ukierunkowane na poprawę kompetencji syntaktycznej

 • metody pracy ukierunkowane na poprawę kompetencji fonologicznej

 •  metody pracy ukierunkowane na poprawę kompetencji semantycznej

anetadomagala_listitem.jpg

dr hab. n. hum. Aneta Domagała, prof. UMCS

 

 

Językoznawca i logopeda. Pracuje w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. Jej głównym przedmiotem zainteresowania są zaburzenia komunikacji językowej
w chorobie Alzheimera, w aspekcie teoretycznym i praktycznym. 

Autorka monografii „Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera” (2007) i „Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim”  (2015), których postawą były badania empiryczne w zakresie komunikacji językowej zrealizowane z udziałem pacjentów z wiodących placówek specjalistycznych ukierunkowanych na pomoc osobom z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi w Polsce. Autorka poradnika zawodowego „Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym” (2007, 2008) oraz zeszytów ćwiczeń „Teraz i dawniej” (2007 – przygotowanych wraz z psychologiem, dr E. Długosz-Mazur), będących wynikiem projektów zrealizowanych we współpracy UMCS z Lubelskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim, mających na celu wsparcie osób z otępieniem i ich rodzin. Od 19 lat jest członkiem Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.

 

Ceni współpracę interdyscyplinarną, wraz z dr hab. E. Sitek przygotowała monografię „Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej” (2018).

Ogółem opublikowała ponad 160 prac naukowych poświęconych różnym aspektom komunikacji ustnej i pisemnej. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na UMCS dla studentów kierunku logopedia z audiologią, z zakresu językoznawstwa (fonologii i fonetyki) i patologii mowy.

Dodaj%20nag%C5%82%C3%B3wek-5_edited.jpg
1. Neuropsychologia w psychiatrii

1.  Zaburzenia poznawcze w psychiatrii

2. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej w oddziale psychiatrycznym

3. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej w poradni zdrowia psychicznego

4. Metody diagnozy neuropsychologicznej stosowane  w psychiatrii

5. Współpraca neuropsychologa z psychiatrą

2. Neuropsychologia w neurologii
 1. Zaburzenia poznawcze w chorobach neurologicznych

 2. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej w oddziale neurologicznym

 3. Ambulatoryjna diagnostyka neuropsychologiczna w neurologii

 4. Metody diagnozy neuropsychologicznej stosowane  w neurologii

 5. Współpraca neuropsychologa z neurologiem

szkolenie_marzec_2021_www.jpg
Program Szkolenia

1. Wywiad z opiekunem jako podstawowa metoda diagnozy otępień. 

2. Wykorzystanie skal Clinical Dementia Rating (CDR)  do funkcjonalnej diagnozy otępienia. 

3. Inne kwestionariusze wywiadu z opiekunem. 

4. Formułowanie opisu badania neuropsychologicznego. 

5. Udzielanie informacji zwrotnych o wynikach badania pacjentom i opiekunom.  

szkolenie 23.01.WWW.jpg
Program Szkolenia
 1. Definicja i modele funkcji wykonawczych

 2. Metody oceny – skale przesiewowe, kwestionariusze

 3. Metody oceny - narzędzia, testy

 4. Przejawy zaburzeń funkcji wykonawczych

 5. Dysfunkcje wykonawcze w otępieniach

Na strone_.jpg

W kwietniu 2018 roku odbywały się Wrocławskie Dni Alzheimerowskie. Udało nam się zgromadzić krajowe i zagraniczne autorytety z dziedziny chorób neurozwyrodnieniowych.

 

Konferencja zgromadziła 170 słuchaczy.

W październiku 2017 r. zorganizowaliśmy szkolenie Łagodne zaburzenia poznawcze w praktyce klinicznej. Naszymi gośćmi były dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek oraz dr n. med. Anna Barczak.

18422896_1772063783104051_60442160726343