Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska organizuje konferencje i szkolenia dla profesjonalistów w zakresie diagnostyki i terapii chorób otępiennych.
zajac - formularz.jpg
Program Szkolenia on-line

1. Plastyczność neuropoznawcza 

2. Rodzaje interwencji poznawczych: treningi funkcji poznawczych, stymulacja poznawcza, rehabilitacja poznawcza – wraz z ich przykładami

3. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu poszczególnych interwencji poznawczych w zależności od nasilenia zaburzeń poznawczych

4. Efektywność poszczególnych rodzajów interwencji poznawczych w świetle wyników badań i metaanaliz

dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. uczelni

neuropsycholog, gerontopsycholog

Pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kieruje Pracownią Badań nad Starzeniem się Poznawczym. Jest Sekretarzem Zarządu European Cognitive Ageing Society oraz członkinią Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

 

Głównym obszarem jej zainteresowań są interwencje poznawcze i ich efektywność wśród osób starszych o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego oraz neuroplastyczność i zjawisko kompensacyjnej aktywność mózgu osób starszych. Zajmuje się też pomyślnym starzeniem się, metodami pomiaru funkcji poznawczych oraz metodami analizy statystycznej danych ilościowych. Jest autorką i współautorką ponad 60 publikacji naukowych, aktywną uczestniczką licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

 

Pełni rolę kierownika, koordynatora, badacza, a także opiekuna naukowego w projektach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zajęcia z zakresu poznawczego starzenia i metod wspierania funkcjonowania poznawczego osób starszych się w ramach magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytecie SWPS, a także na studiach podyplomowych z zakresu psychogeriatrii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Prowadzi też szkolenia dotyczące zaburzeń otępiennych i możliwości usprawniania poznawczego cierpiących na te zaburzenia we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

UWAGA! Szkolenie odbędzie się wyłącznie w wersji on-line, na platformie GoogleMeet. Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać adres mailowy na poczcie Gmail.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzyma materiały do szkolenia (pdf) oraz po szkoleniu certyfikat.

 

Szkolenia odbędą się w godzinach 9:00 - 18:00  (8 godz. dydaktycznych).

Przerwy w trakcie szkolenia są zaplanowane następująco:

 1. 10:15 - 10:30

 2. 11:45 - 12:00

 3. 13:15 - 14:15

 4. 15:30 - 15:45

 5. 17:00 - 17:10

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI 290 pln

szkolenia_lato2021_www.jpg

Cykl szkoleń on-line w Letniej Szkole Diagnozy Otępień prowadzony by przez wybitną specjalistkę
z neuropsychologii otępień dr n. med Annę Barczak.

 

 

10 lipca 2021 r. - Diagnostyka przesiewowa chorób otępiennych 
7 sierpnia 2021 r. - Ocena neuropsychologiczna w otępieniu i łagodnych zaburzeniach poznawczych
4 września 2021 r. - Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych
Szczegółowy program szkoleń

Diagnostyka przesiewowa chorób otępiennych (8h)

 1. Cele diagnostyki przesiewowej, wprowadzenie do praktycznego wykorzystania narzędzi przesiewowych

 2. MMSE

 3. Testy rysowania zegara

 4. MOCA i KTSP

 5. Narzędzia diagnostyki różnicowej  - CLOX i FAB

 6. Krótkie metody – AD8 i Mini-COG

 

Diagnoza neuropsychologiczna w otępieniu i łagodnych zaburzeniach poznawczych (8h)

 1. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej procesów otępiennych

 2. Rola wywiadu i obserwacji 

 3. Praktyczne metody oceny neuropsychologicznej  przydatne w diagnostyce otępień

 4. Profile dysfunkcji poznawczych w otępieniu

 5. Specyfika diagnozy łagodnych zaburzeniach poznawczych

 6. Praktyczne aspekty opinii neuropsychologicznej

 

Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych (8h)

 1. Rodzaje chorób otępiennych

 2. Specyfika diagnozy różnicowej

 3. Różnicowanie wariantów choroby Alzheimera

 4. Otępienie w chorobie Alzheimera a inne typy chorób neurozwyrodnieniowych

 5. Rzadkie otępienia

dr n. med. Anna Barczak


Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej

Od 2001 roku zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSWiA w Warszawie. Pracuje również na stanowisku adiunkta w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pod kierownictwem prof. Marii Barcikowskiej.Od czerwca 2019 roku jest Wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.

 

Jest współautorką ponad 50 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych chorobom otępiennym. 

 

Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej, pełniąc również funkcje kierownika specjalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim. Jest członkiem rady naukowej czasopisma „Aktualności Neurologiczne” oraz rady naukowej programu „Kawa i zdrowie”.

Obszar roboczy 2@2x.png
Program Szkolenia on-line 
Terapia zaburzeń komunikacji słownej w chorobach otępiennych 
 1. Przegląd metod interwencji ukierunkowanych na poprawę sprawności językowych i kompetencji komunikacyjnej    w chorobach otępiennych. 

 2. Podstawowe zasady terapii funkcji językowych w chorobach otępiennych. 

 3. Metody usprawniania kompetencji komunikacyjnej i podtrzymywania sprawności językowych w chorobie Alzheimera:

 • metody terapii pośredniej (w relacji: terapeuta – opiekun chorego rodzinny/ zawodowy)

 • metody terapii bezpośredniej (w relacji terapeuta – pacjent

  4.   Terapia funkcji językowych w afazji pierwotnej postępującej. 

 • metody pracy ukierunkowane na poprawę sprawności komunikacyjnej

 • metody pracy ukierunkowane na poprawę kompetencji syntaktycznej

 • metody pracy ukierunkowane na poprawę kompetencji fonologicznej

 •  metody pracy ukierunkowane na poprawę kompetencji semantycznej

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Od roku 2008 pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. W listopadzie 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Applied Neuropsychology na University of Glasgow (kierownik studiów: Prof. Jonathan Evans).

Odbyła krótkie staże kliniczne w Cerebral Function Unit w Greater Manchester Neuroscience Center u prof. Julie Snowden w latach 2011-2014. Odbyła również 6-tygodniowy staż w ośrodku rehabilitacji neuropsychologicznej, założonym przez prof. Barbarę Wilson: Oliver Zangwill Center w Ely, UK (w lipcu-sierpniu 2018).

Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobami Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz zespołami otępiennymi ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń językowych i świadomości objawów w chorobach neurozwyrodnieniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. W swojej pracy kładzie nacisk na współpracę z rodziną pacjenta.


Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii, m.in. na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia oraz studiach podyplomowych Psychologia kliniczna. Szkolenia i warsztaty z zakresu neuropsychologii prowadzi od roku 2010 (m.in. szkolenia w ramach Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie a następnie Sopockiego Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej Michał Kuchczyński, warsztaty i kursy organizowane podczas konferencji neurologicznych i logopedycznych). W ramach pracy naukowej i dydaktycznej współpracuje również z Instytutem Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, głównie z pogranicza neuropsychologii, neurologii i neurologopedii. Współautorka monografii pt. Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej. 

www.neuropsychologia.net

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Sitek

dr hab. n. hum. Aneta Domagała, prof. UMCS

 

 

Językoznawca i logopeda. Pracuje w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. Jej głównym przedmiotem zainteresowania są zaburzenia komunikacji językowej
w chorobie Alzheimera, w aspekcie teoretycznym i praktycznym. 

Autorka monografii „Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera” (2007) i „Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim”  (2015), których postawą były badania empiryczne w zakresie komunikacji językowej zrealizowane z udziałem pacjentów z wiodących placówek specjalistycznych ukierunkowanych na pomoc osobom z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi w Polsce. Autorka poradnika zawodowego „Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym” (2007, 2008) oraz zeszytów ćwiczeń „Teraz i dawniej” (2007 – przygotowanych wraz z psychologiem, dr E. Długosz-Mazur), będących wynikiem projektów zrealizowanych we współpracy UMCS z Lubelskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim, mających na celu wsparcie osób z otępieniem i ich rodzin. Od 19 lat jest członkiem Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.

 

Ceni współpracę interdyscyplinarną, wraz z dr hab. E. Sitek przygotowała monografię „Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej” (2018).

Ogółem opublikowała ponad 160 prac naukowych poświęconych różnym aspektom komunikacji ustnej i pisemnej. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na UMCS dla studentów kierunku logopedia z audiologią, z zakresu językoznawstwa (fonologii i fonetyki) i patologii mowy.

Dodaj%20nag%C5%82%C3%B3wek-5_edited.jpg
Program Szkoleń on-line 
1. Neuropsychologia w psychiatrii

1.  Zaburzenia poznawcze w psychiatrii

2. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej w oddziale psychiatrycznym

3. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej w poradni zdrowia psychicznego

4. Metody diagnozy neuropsychologicznej stosowane  w psychiatrii

5. Współpraca neuropsychologa z psychiatrą

2. Neuropsychologia w neurologii
 1. Zaburzenia poznawcze w chorobach neurologicznych

 2. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej w oddziale neurologicznym

 3. Ambulatoryjna diagnostyka neuropsychologiczna w neurologii

 4. Metody diagnozy neuropsychologicznej stosowane  w neurologii

 5. Współpraca neuropsychologa z neurologiem

szkolenie_marzec_2021_www.jpg
Program Szkolenia on-line

1. Wywiad z opiekunem jako podstawowa metoda diagnozy otępień. 

2. Wykorzystanie skal Clinical Dementia Rating (CDR)  do funkcjonalnej diagnozy otępienia. 

3. Inne kwestionariusze wywiadu z opiekunem. 

4. Formułowanie opisu badania neuropsychologicznego. 

5. Udzielanie informacji zwrotnych o wynikach badania pacjentom i opiekunom.  

szkolenie 23.01.WWW.jpg
Program Szkolenia On-Line
 1. Definicja i modele funkcji wykonawczych

 2. Metody oceny – skale przesiewowe, kwestionariusze

 3. Metody oceny - narzędzia, testy

 4. Przejawy zaburzeń funkcji wykonawczych

 5. Dysfunkcje wykonawcze w otępieniach

Na strone_.jpg

W kwietniu 2018 roku odbywały się Wrocławskie Dni Alzheimerowskie. Udało nam się zgromadzić krajowe i zagraniczne autorytety z dziedziny chorób neurozwyrodnieniowych.

 

Konferencja zgromadziła 170 słuchaczy.

W październiku 2017 r. zorganizowaliśmy szkolenie Łagodne zaburzenia poznawcze w praktyce klinicznej. Naszymi gośćmi były dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek oraz dr n. med. Anna Barczak.